over ons
voor wie

Algemene voorwaarden Invictus McDeere B.V.
 

 1. Invictus McDeere verleent verschillende licenties op het gebruik van modellenboeken op de gecombineerde gebieden van compliance & legal en updates/uitbreidingen daarvan (“Producten”) en verstrekt adviezen over zowel de implementatie/hantering van Producten als de gecombineerde gebieden van compliance & legal (“Adviezen”), alles ten behoeve van professionals in verschillende branches.
   
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Invictus McDeere en de partij waaraan Invictus McDeere Producten levert en/of Adviezen verstrekt (“Contractspartij”).
Deze Algemene Voorwaarden gelden als mede te zijn bedongen ten behoeve van de aandeelhouders van Invictus McDeere, haar bestuurders, haar commissarissen en verder al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, werkzaam zijn voor Invictus McDeere.
   
 3. ​Deze Algemene Voorwaarden sluiten expliciet de toepasselijkheid en werking van mogelijke algemene voorwaarden van Contractspartij uit.
   
 4. Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) Producten en Adviezen van Invictus McDeere komen uitsluitend toe aan Invictus McDeere. Met het verlenen van een licentie aan Contractspartij draagt Invictus McDeere op geen enkel moment en op geen enkele wijze de eigendom van (de inhoud van) Producten over. In geval van inbreuk door Contractspartij op intellectuele eigendomsrechten van Invictus McDeere is Contractspartij verplicht te vergoeden alle door Invictus McDeere te lijden schade die samenhangt met die inbreuk.
   
 5. Elke aansprakelijkheid van Invictus McDeere vanwege gebruik (in de meest ruime zin van het woord) door Contractspartij van Producten is uitgesloten.
Elke aansprakelijkheid van Invictus McDeere vanwege door Invictus McDeere aan Contractspartij verstrekte Adviezen is allereerst beperkt tot (alleen) directe schade van Contractspartij. Mogelijke aansprakelijkheid van Invictus McDeere vanwege verstrekte Adviezen voor (alleen) directe schade van Contractspartij is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Invictus Mcdeere in het voorkomend geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico van Invictus McDeere. In geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Invictus McDeere geen bedrag uitkeert is de aansprakelijkheid van Invictus McDeere vanwege verstrekte Adviezen voor (alleen) directe schade van Contractspartij beperkt tot de helft van het totaalbedrag (inclusief BTW) dat Contractspartij vanwege verstrekte Adviezen heeft betaald aan Invictus McDeere in het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid van Invictus McDeere is ontstaan.
   
 6. Contractspartij heeft ten opzichte van Invictus McDeere (pas) aanspraak op levering van Producten nadat Contractpartij de vanwege de levering van die Producten verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan. In geval van stornering van een door Contractspartij aan Invictus McDeere betaald bedrag vanwege levering van Producten is Contractspartij met ingang van de dag van stornering in verzuim en is Contractspartij met ingang van die dag over het openstaande bedrag een vertragingsrente aan Invictus McDeere verschuldigd, met een percentage van op jaarbasis tien procent. Contractspartij dient elke factuur van Invictus McDeere vanwege verstrekte Adviezen te voldoen binnen de in die factuur vermelde betalingstermijn, zonder enig recht op verrekening of opschorting. In geval van niet tijdige of niet volledige betaling van een factuur voor door Invictus McDeere aan Contractspartij verstrekte Adviezen is Contractspartij met ingang van de dag na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim en is met ingang van die dag over het openstaande bedrag een vertragingsrente aan Invictus McDeere verschuldigd, met een percentage van op jaarbasis tien procent.
   
 7. Invictus McDeere mag, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, de naam en het logo van Contractspartij aanwenden voor promotionele activiteiten.
   
 8. Op de rechtsverhouding tussen Invictus McDeere en Contractspartij is (alleen) Nederlands recht van toepassing.
      

Klik hier voor een exemplaar van de algemene voorwaarden van Invictus McDeere B.V.

advies icoon

advies

Invictus McDeere adviseert op het unieke raakvlak van compliance & legal. Bijvoorbeeld hoe bepaalde wet- en regelgeving doorwerkt in arbeidsovereenkomsten of wat de consequenties kunnen zijn van de overtreding van een ict-gedragsprotocol. Natuurlijk adviseert Invictus McDeere ook in bredere zin.
Invictus McDeere hanteert een uiterst concurrerend uurtarief. Het team van Invictus McDeere maakt ook vaste prijsafspraken (fixed fee) zodat elke verrassing achteraf is uitgesloten.

Klik hier voor contact.